Úvod

V souvislosti se zavádění štíhlé výroby (Lean Manufacturing) jsou velmi často užívány 2 pojmy: doba taktu („Takt Time“, zkráceně „TT“) a doba cyklu („Cycle Time“, zkráceně „CT“).

Doba taktu („Takt Time“) je vázána na požadavky zákazníka. Jedná se o tempo, kterým zákazník odebírá daný výrobek nebo službu. Vypočítá se jako podíl čistého dostupného pracovního času za jeden den a celkového denního požadavku zákazníka. Čas taktu není časem potřebným pro provedení pracovní operace nebo jiného pracovního úkolu. Čas taktu určuje, jak rychle musí daný proces probíhat, aby došlo ke splnění zákazníkových potřeb.

Naproti tomu doba cyklu (často se také používají pojmy „cyklový čas“ nebo „čas cyklu“, v anglické literatuře pak „Cycle Time“ ) reflektuje skutečné výrobní možnosti. Jedná se o dobu od zahájení výroby jednoho kusu (výrobní jednotky), do zahájení výroby dalšího kusu.

Je zřejmé, že pro splnění požadavků zákazníka musí být doba cyklu vždy kratší, než doba taktu. Proto znalost a aktuální doby cyklu naprosto klíčová. Z pohledu produktů, která naše firma nabízí, rozlišujeme 2 hlavní případy:

  1. Jedná se o automatickou, poloautomatickou nebo i ruční výrobu a je požadavek na nezávislé měření a indikaci aktuální doby cyklu.
  2. Jedná se o výrobu s lidskou obsluhou, které je třeba přehledně zobrazovat průběžný čas, aby mohla přizpůsobit rychlost práce a dodržet tak stanovený čas cyklu.

Ačkoli jsou úlohy podobné, liší se jak způsob zobrazení, i funkce zařízení. První typ úloh, včetně našich produktů, je popsán v sekci Měření doby cyklu, druhý pak v sekci Indikace probíhajícího cyklu.Často se také objevují požadavky zobrazování dalších veličin a hodnot. V tomto případě nabízí naše firma varianty zobrazovacích jednotek se specifickým FW. Typickým příkladem jsou např. počitadla kusů. Posledním zástupcem jsou pak zobrazovací jednotky s komunikačním rozhraním, která je možné připojit k řídicímu systému (PLC), nebo PC, a zobrazovat tak libovolné hodnoty dle zákaznických požadavků.